En Sıcak Konular

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI

27 Ağustos 2015 13:02 tsi
1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI YSK 1 Kasım 2015'te yenilenecek olan Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili "seçim takvimi"ni açıkladı.

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ 

NOT: 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu'nun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır
(2839/9; 298/Ek 4).
2- Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim
Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır.
3- Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen
gün, saat 17.00'de sona erer.
4- "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil
günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi
değerlendirilir.
5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde
bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar
partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi
partinin genel başkanlığı ile yapılır.
6- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı
seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla
düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî
belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde
kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında
tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle
muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin
uygulanmasında geçerli değildir.).
7- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge
ve kararlardan Resmî Gazetede yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi
parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.
31 AĞUSTOS 2015
PAZARTESİ
SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2839/8,9)
1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten
veri alımının ve güncellemenin durdurulması,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,
3- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması,
4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini
içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e
girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân
edilmesi,
6- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının,
saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm
kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E),
7- Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday
tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi
(2820/37).
1 EYLÜL 2015
SALI
1- Siyasi partilerin;
a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim,
b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması
yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (2820/37), 
2- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi
usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim
kurullarına bildirilmesi,
 3- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili
üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine
başlanması (2820/42),
4- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması
(Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday
adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41-1).
2 EYLÜL 2015
ÇARŞAMBA
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve
itirazların başlaması (Saat 08.00),
3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve
itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre
düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat
08.00),
5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan
muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi
partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime
açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin
genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına
gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),
6- Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve
kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması,
7- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim
kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E),
8- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili
üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin
tamamlanması ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi
(2820/42),
9- Önseçim yapacak siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili önseçim ilçe
seçim kuruluna teslimi,
10- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday
yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini
üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu
başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört
nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/42-6).
3 EYLÜL 2015
PERŞEMBE
1- Siyasi partilerin;
a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine
ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim
çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri
listelerin,
 askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),
2- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması, 
3- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Önseçim
sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı
olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).
4 EYLÜL 2015
CUMA
1- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına
başlanılması,
2- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 3 Eylül 2015 Perşembe günü
askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son
günü.
5 EYLÜL 2015
CUMARTESİ
1- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili
üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait
olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/42-7),
2- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve
seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim
kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6),
3- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim
ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (Saat
17.00),
4- Önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi
(2820/42-son).
6 EYLÜL 2015
PAZAR
1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda
görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41),
2- Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son),
3- Partili üye seçmen kartlarının dağıtımının bitirilmesi,
4- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde
önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının www.ysk.gov.tr
adresinden ilânı (2820/41-son),
5- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim
çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim
Kuruluna bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri
düzenlerken il'ini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri
gereklidir.) (2820/37),
6- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı
listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,
7- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy
pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe
seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1),
8- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy
pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,
9- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve
gereçlerinin önseçim sandık kurulu başkanlarına teslimi ve önseçim sandık
kurulu başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.
8 EYLÜL 2015
SALI
ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI
1- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve
düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına
iletmeleri,
2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını
düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri,
3- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması.
9 EYLÜL 2015
ÇARŞAMBA
 Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı;
1- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00)
2- Bu itirazların karara bağlanması ve ilgililere bildirilmesi (Saat 23.59)
(2820/50).
10 EYLÜL 2015
PERŞEMBE
1- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il
seçim kurullarına itirazların son günü (Saat 15.00) (298/129),
2- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme
tutanaklarına karşı yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat
23.59),
3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,
4- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin
askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,
5- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının
sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen
Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),
6- Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden
sorgulanmasının son günü.
11 EYLÜL 2015
CUMA
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile
tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine
yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,
2- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların son günü.
12 EYLÜL 2015
CUMARTESİ
Yüksek Seçim Kurulunca il seçim kurullarının ön seçim birleştirme
tutanaklarına yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların ilgili il seçim
kurullarına bildirilmesi.
13 EYLÜL 2015
PAZAR
1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Yurt
Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,
2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim
kurullarınca yerine getirilmesinin son günü,
3- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili
olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı (2839/26),
4- Önseçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim
Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen
eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51),
5- İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait
listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti
adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve
adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış
olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.)
(2820/51-son),
6- Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin
tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim
edilmesi. 
14 EYLÜL 2015
PAZARTESİ
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt
Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil
askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere
SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak
karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi ve bu
listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123),
15 EYLÜL 2015
SALI
Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi
içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).
16 EYLÜL 2015
ÇARŞAMBA
Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi
içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca
karara bağlanmasının son günü (298/123),
17 EYLÜL 2015
PERŞEMBE
1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki
değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen
kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat
15.00),
2- Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması
(saat 23.59).
18 EYLÜL 2015
CUMA
1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel
Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı
şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim
Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat
17.00),
2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca
karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak
değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya
çıkarılması,
4- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine
ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi
karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar
vermelerinin son günü (2839/20),
5- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son
günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına
eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),
6- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim
Kuruluna bildirilmesinin son günü,
7- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin
incelenmesine başlanması.
19 EYLÜL 2015
CUMARTESİ
1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe
seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların
ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne
işlenmesinin bitirilmesi,
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre
seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından
çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi. 
20 EYLÜL 2015
PAZAR
1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2- Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,
3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer
bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),
4- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri
ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi
sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili
organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi
(Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),
5- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan
bağımsız adaylar hakkındaki eksikliklerin Resmî Gazetede ve
www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması/yayınlanması.
21 EYLÜL 2015
PAZARTESİ
1- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının
tamamlanması ve ilgililere tebliği,
2- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım
ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,
b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması
ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.
22 EYLÜL 2015
SALI
1- Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki
eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),
2- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.
23 EYLÜL 2015
ÇARŞAMBA
1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi
işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu
başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede
yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),
2- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları
tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),
3- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23).
24 EYLÜL 2015
PERŞEMBE
1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların
son günü (Saat 15.00) (298/125; 2839/22),
2- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların
incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
25 EYLÜL 2015
CUMA
1- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda
meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili
adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de
iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125;
2839/23),
2- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz
üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak
itirazların son günü (2839/22). 
26 EYLÜL 2015
CUMARTESİ
1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm
il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00'de kura çekilmesi,
davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim
kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d),
2- Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmesi,
3- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan
itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek
Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
4- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmelerinin son günü,
5- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları
nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim
Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi.

27 EYLÜL 2015
PAZAR
1- İlçe seçim kurulu başkanınca, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle
görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün
sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim
bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık
kurulu başkan adaylarına ilişkin listenin düzenlenmesi (298/22-1),
2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin
birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1, 2),
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,
4- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe
seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi.
28 EYLÜL 2015
PAZARTESİ
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce
tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
2- İlçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince, sandık kurulu başkan
adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin son
günü (Saat 15.00),
3- İlçe seçim kurulu başkanınca ve ilçe seçim kurulunun siyasi partili
üyelerince önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu
başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi,
4- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim
çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere;
a) İl seçim kurullarına,
b) Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere
ilgili mercilere
gönderilmesi (2839/24).
5- Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri
ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı
(2839/24),
6- Yüksek Seçim Kurulunca;
a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında
kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir
plân dâhilinde dağıtımına başlanması,
b) Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim
kurullarına gönderilmesine başlanılması, 
29 EYLÜL 2015
SALI
1- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin
belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü
(298/60-7),
2- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi
partilerce verilmesinin son günü (298/23-2),
3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış
temsilciliklere gönderilmesine başlanılması.
30 EYLÜL 2015
ÇARŞAMBA
Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanması
(298/23-2).
1 EKİM 2015
PERŞEMBE
1- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam
yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat
08.00) (298/119-1).
2 EKİM 2015
CUMA
1- Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın
talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin
yapılması (Saat 11.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların
yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin
belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),
3- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak
şikâyetlerin son günü (298/119-1).
4 EKİM 2015
PAZAR
1- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim
kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).
2- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile
gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim
çalışmalarının tamamlanması,
5 EKİM 2015
PAZARTESİ
 Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen
kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).
6 EKİM 2015
SALI
 İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere ve
bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.
7 EKİM 2015
ÇARŞAMBA
 Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü
(298/119-2).
8 EKİM 2015
PERŞEMBE
1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE
BAŞLANMASI,
3- Siyasi partilerin, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı
olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.
9 EKİM 2015
CUMA
1- Birden fazla siyasi partinin, aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis
talebinde bulunmaları halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
2- Siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin
belirlenmesi ve ilanı(Saat 16.00),
3- Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla
başvuru olması durumunda ad çekme işleminin yapılması ve bildirilmesi
(Saat 16.00). 
10 EKİM 2015
CUMARTESİ
1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda
görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde
görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),
2- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak
olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten
dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
11 EKİM 2015
PAZAR
 Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak
olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten
dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi,
12 EKİM 2015
PAZARTESİ
 Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda
başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak
temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek
Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
13 EKİM 2015
SALI
 Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda
konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim
Kurulunca ad çekilmesi (298/54).
14 EKİM 2015
ÇARŞAMBA
 Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık
kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin
SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi.
15 EKİM 2015
PERŞEMBE
 Sandık seçmen listelerine sandık alanı ve sandık kurulu görevlileri şerhinin
işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.
22 EKİM 2015
PERŞEMBE
1- PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM
YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),
2- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
3- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim
araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına
başlanılması (298/68).
25 EKİM 2015
PAZAR
1- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA
ERMESİ,
2- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.
26 EKİM 2015
PAZARTESİ
1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini
içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
3- Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu
başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak karşılığı iadesi (Görevliler 25
Ekim 2015 Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle
dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade
ederler),
4- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 25 Ekim 2015 Pazar gününe
kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları
hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere
ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri
tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim
edilir).
28 EKİM 2015
ÇARŞAMBA
 İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu
başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri. 
29 EKİM 2015
PERŞEMBE
 Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin
kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.
30 EKİM 2015
CUMA
 Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen
listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.
31 EKİM 2015
CUMARTESİ
 Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).
1 KASIM 2015
PAZAR
 OY VERME GÜNÜ
 Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00). 

Kaynak: ysk.gov.tr  http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/Haber

Dosya/2015MVES-SecimTakvimi.pdfBu haber 435 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,612 µs