En Sıcak Konular

Yavuz Bülent Bakiler
Konuk Yazar-Türkiye
Yavuz Bülent Bakiler
30 Ocak 2012

İsviçre-Fransa meclislerini suçlayamayızİsviçre-Fransa meclislerini suçlayamayız -1-

Fransa Meclisi, Ermeni Diasporasının soykırım iddiasını kabul etti. Daha önce İsviçre Meclisi de benzer bir kararla karşımıza dikilmişti. Sadece İsviçre ve Fransa değil, 22 devlet daha Ermeni iddialarına kucak açıyor. Ve biz, bu kararlar karşısında öfkelenip duruyoruz. Alınan kararlar elbette yanlış. Ama bütün samimiyetimle yazıyorum: İsviçre’ye de, Fransa’ya da, diğer 22 devlete de bizim zerre kadar kızmaya, bağırıp çağırmaya, meydanlara dökülmeye hakkımız yok. Çünkü hem Türkiye’de, hem de çeşitli ülkelerde, Ermeni iddialarının kuvvet kazanmasına zemin hazırlayan, evvel emirde bizim eğilim siyasetimizdir. Okumayan, araştırmayan, bilmeyen veya bildiklerini söylemeyen bizim ruhsuz, köksüz, imansız, izansız güruhumuzdur. Vebal, tamamen bizim üzerimizdedir. 1915 yılındaki kanlı boğuşmalar, vuruşmalar üzerinden tam 97 yıl geçti. Bu ne demektir? 1915 yılında doğanların aşağı yukarı yüzde yüzü ölüp gitmişlerdir. Zaten 1915 yılında doğanlar, Ermenilerin hem ordumuzu arkadan vurduklarını, hem de Doğu ve Güneydoğu bölgemizde yaşayan Kürt ve Türk vatandaşlarımızı çok canavarca hislerle diri diri yaktıklarını, sulara ve kuyulara gömdüklerini, kapılara-duvarlara çivilediklerini okumadıkları, araştırmadıkları, analarından, babalarından dinlemedikleri takdirde nereden bileceklerdir. 

Ben bugün 75 yaşındayım. Ben, Ermeni vahşetini hem o 1915 faciasını yaşayanlardan bizzat dinledim. Hem de devletimizin resmî arşivlerinden okuyarak öğrendim. 
Biz, Türkiye olarak, dünyada en az okuyan milletlerin başında geliyoruz. Evlerimizin %95’i kitapsız ve kütüphanesizdir. Dedelerimizden vazgeçtim, babalarımızdan kalan kitapları da, Türkçemizi durmadan budadığımız, kısırlaştırdığımız için okuyup anlayamıyoruz. Türkiyemizde, her yıl basılan kitaplar dikkate alındığında bin kişiye düşen kitap miktarı sadece yedidir. Beri yanda Almanya’da her yıl, bin kişi için 2.700, Fransa’da 1.700, Japonya’da 1000 kitap basılmaktadır. Şimdi biz istiyoruz ki, Türkiye Türkleri olarak biz rahatımızı katiyen bozmayalım, okumayalım, araştırmayalım, bilmeyelim, bildiklerimizi kalkıp söylemeyelim, ama çeşitli milletlere mensup kimseler gelsinler, Türkiye’de ciddi araştırmalarda bulunsunlar, resmî arşivlerimizi incelesinler sonra kalkıp desinler ki: “1915 yılında ihanet Ermenilerden geldi. Birinci Dünya Harbine giren ve yedi cephede çarpışan Türk ordusunu Ermeniler arkadan vurdular. Doğu ve Güneydoğuda binlerce değil, on binlerce Kürt ve Türk vatandaşını en vahşiyane usullerle boğazladılar. Evet ortada, karşılıklı olarak kanlı bir çarpışma vardır ama bir katliam yoktur! Türk devleti soykırım yapmakla suçlanamaz!” 
Önce devletimizin sonra özünden-kökünden kopmuş, Batı karşısında tam bir aşağılık duygusuyla apışıp kalmış insanlarımızın yapmadıklarını yapamadıklarını İsviçre ve Fransa meclislerinden bekleyemeyiz. Sarkozy’den önce “Armut piş ağzıma düş!” tembelliği, cehaleti, ahmaklığı içinde olanlar utanmalıdırlar. 

Dehşetli bir alçaklığın resmî belgesi

Dünkü yazımda demiştim ki, Ermeni iddialarını kabul eden İsviçre ve Fransa meclislerine öfkelenmek hakkımız yoktur. Çünkü önce, bizim devletimiz, 1915 öncesinde ve sonrasında, Ermeni teşkilatlarının dehşet üstü dehşet katliamlarından hiçbirini tarih kitaplarımıza koydurtmamıştır. Sonra bizim sözüm ona aydınlarımız ve Müslüman halkımız, Ermeni vatandaşlarımızın akıl almaz vahşetlerini, resmî kayıtlardan okuyup öğrenmek zahmetine katiyyen katlanmamışlardır. İddia ediyorum: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından dört cilt halinden çıkarılan “OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ İSYANLARI” isimli çok önemli bir eseri, 74 milyonluk Türkiye’de 1.500 kişi bile katiyyen görmemişlerdir, görmüş olsalar bile okumamışlardır. Gerçekleri: Gördükleri, okudukları, bildikleri halde bâzı köşe yazarlarının kendi sütunlarında Aşk ile: “Hepimiz Ermeniyiz!” diye gürlemeleri, utanç yüzlü ihanetlerindendir. Okumadıkları, bilmedikleri halde. Hınçak ve Taşnak ağızlarıyla tepinmeleri anlatılmaz ahmaklıklarındandır. 

Şimdi ben burada, o zavallı adamlara, yüzlerce resmî belgeden sadece birini kısaltarak uzatmak istiyorum. Yüzleri kızarmayacaktır biliyorum. Yine de yazmaktan kendimi alamıyorum. Bu belge ERMENİ İSYANLARI isimli kitabın dördüncü cildinin 168-175 sayfalarından alınmıştır. Devrin içişleri Bakanı Talat Paşa tarafından Emniyet Umum Müdürlüğüne bildirilmiştir! Aşağıdaki dehşetli hâdiseler, sadece Van şehrimizde cereyan etmiştir: “1- Mirgehi köyünde muhtar Molla Hasan bayrak çekerek teslim oldukları halde Ermeni çeteleri, Ruslarla birlikte hareket ederek 27 erkek 12 kadın, 18 çocuk, ceman 57 vatandaşımızı şehid etmişlerdir.“ 
2- “Çarıksar Köyünde bir çocuk, kuzu gibi kızartılarak bir süngüye geçirilmiş bir direğe bağlanmıştır” 
3- “Ahorik ile Avzerik köylerinde dört kişi elleri karınlarına, mesaneleri ağızlarına sokularak öldürülmüşlerdir” 
4- “Kavlik’te 7 yaşında Fatma ile 9 yaşlarında Gülnaz’a tecavüz edilmiştir. 70 yaşından büyük Alo isimli bir şahıs öldürüldükten sonra çene kemikleri kırılmış, mesanesi ağzına verilmiştir” 
5- “Astacı köyünde, Kemo’nun eşi Zeliha, ekmek pişirirken düşman tarafından bastırılmış, Ermeniler Zelihâ’nın 6 aylık kızını, gözü önünde fırında kızarttıktan sonra etinden yemesi için zorlamışlardır, Bu köyün diğer çocukları tezek yığınları içine bırakılarak yakılmışlardır. 
6- “Heretil köyünden Hacı Osman namında biri katledilmiş, üç kızı ile iki gelini tahammül dışındaki alçaklıklar yapılmasından teessüren terki hayat eylemişlerdir. Kotur halkından Gülbeyaz nam muhtarın 16 yaşındaki mahdumuna, adi kişiler alçakça tecavüzde bulunmuşlardır. Erkekler samanlığa doldurulmuş, kadınlarına 24 saat tecavüz edildikten sonra şehit edilmişlerdir. Bu kaza halkından tahminen iki bine yakın çocuk ve kadın şehid edilmiş genç kız ve kadınlar götürülmüşlerdir.” 
7- “Van’ın Halil Ağa Mahallesinde Van muhasebe Mümeyyizi Hasan Efendinin kerimesine alçakça tecavüzden sonra, ailesi ve biraderi, mektep muallimlerinden Hüseyin Efendi ve ailesi ve dört çocukları katledilmişlerdir. Muhasebe memurlarından Beşiroğlu Derviş Efendinin ailesinden âmâ Sami ve zevcesinin gözleri önünde, Huriye ve Sâdiye adlarındaki bâkirelere alçakça tecavüz edildikten sonra, ebeveyni, boğazları kesilerek öldürülmüşlerdir” 
8- “Yine Halil Ağa Mahallesinden doksan yaşında mahalle imamı İsa Efendi ve yetmiş yaşındaki Rasih Efendi, Hoca Hacı Efendi birer eşeğe bindirilerek teşhir ve sakalları tıraş ve pis sularla yıkanmış vücudları tedricen yaralanarak şehid edilmişlerdir.” 
9- “Şamran Mahallesinde alçakça tecavüzlerden sonra iki yüz kadın ve çocuk, komite şarkılarıyla katledilmişlerdir.” 
10- “Van’ın Mehmet Bey Mahallesinde, Cemal’in zevcesi Seher ve beş ve yedi yaşlarındaki çocukları, validesinin elinden alınarak kama ile parçalanmışlardır. Hacı Ahmet Efendinin ve zevcesinin taş ile başlarının ezildiği görülmüştür” 
11- “Şabaniye Mahallesinde hasta yatan Mülazım Abdurrahman Efendinin yüzüne tebevvül -işemek- ve darb edildikten sonra katlolunmuştur. Tüccardan Hacı Ömer Efendinin parası alındıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştür.” 
12- “Van’ın Selimbey Mahallesinden Süvaroğlu Halid elliden fazla komşusuyla birlikte Van Ermenilerinden Panos’a teslim edilmişlerdir. Panos bu kişileri kurşuna dizdirmiştir. Ölmeyen erkekler boğazlanmışlardır. İki erkek çocuk Sıhke sokağında kuyuya atılmışlardır.2” 
13- “Tebrizkapısı kovuşundan Salih ve ailesi Fatma ve beş yaşından on yaşına kadar dört kerimeleri ve birader ve hemşiresi ve onyedi kişi nefer önce çengellere takılmış sonra kama ile çocuklar doğranmış anneleri, çocukların altından geçirilerek, saçları yavrularının kanlarıyla boyandıktan sonra serbest bırakılmışlardır.” 
14- “Van’ın Tahliyesi esnasında sefinelere -gemilere- bindirilen fırtına dolayısı ile Erciş, Adilcevaz kazası civarına yanaşan halk, Ermeniler tarafından ablukaya alınmış, dörtyüz civarında kadın ve çocuk, gemi içinde, kurşunlanarak öldürülmüşlerdir.” 
15- “Üçyüz nüfustan ibaret bulunan Şehayne köyü ahalisi, Van’a hicret ederken İskele ve Kalecik Ermenileri tarafından yolları çevrilerek katledilmişlerdir. İhtiyar kadınlar ile çocuklar camiye doldurularak cami ile beraber yakılmışlardır.” 
16- “Molla Kasım köyünden yetmiş yaşında Feyzi Ağa’nın başı zevcesinin kucağına verildikten sonra kesilmiş, 9 yaşında Sabri ve gelini Huriye de katledilmişlerdir. Tekkenin zâviyedarı Şeyh Mehmet Şakir ve oğlu Ziya ve Şeyh’in hanelerinde bulunan 70 kişi mahvedilmişlerdir. Gelinlerden Van’a götürülen Zahide ve Fatma, Mermid çayı köprüsünden geçerlerken, kendilerini suya atmışlardır.” 
17- “Bağdaşan ve Karaağaç köylerinden yirmiden onyedi yaşına kadar olan kızların da Rusya’ya gönderildiğine muhakkak nazarıyla bakılıyor. Tumar nahiyesi tamamen, Erçek ve Havasor nahiyelerinin %70’i katlolunmuştur. Ve Mendan köyünde 45 nüfus, nişan hedefi haline getirilerek şehid edilmişlerdir! Ercişli olup insaniyet ve servetiyle birçok Ermeni’yi ihya eden Hacı Hasan Ağa, günlerle Ermenilerin işkencesine duçar olduktan sonra şehid edilmiştir”. 
18- “Gerek Gevaş ve gerekse Müküs kazalarından geçmeye çalışan üçbinden fazla ahali, Müküs komitesince tamamen katledilmişlerdir.” 
19- “Bütün camiler ve Müslüman mahalleleri yakılmış-yıkılmış ve Van merkezi, yangın görmüş tarlaya döndürülmüştür. Van Hastanesinden nakledilemeyen seksen kadar hasta, hastane binasında öldürülmüşlerdir.” 
20- “Van ahalisinden 80 yaşındaki Tayyar Efendi, ihtiyar eşinin önünde çivi ile kapıya mıhlanmış, önce burnu ve kulakları ve sonra çenesi kesilerek öldürülmüştür. Gevaş Telgraf Müdürü Hakkı Efendinin eşi, cebren bir Ermeniye verilmiş ve davul-zurna ile teşhir edildikten sonra, pederiyle beraber Rusya’ya gönderilmiştir!” 

Dehşet verici bu resmi belgenin “aşk ile: Hepimiz Ermeniyiz!” diye bağıran ve yazan kişiler tarafından okunmasını da çok isterdim. 

 

Not: Yazarın 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan yazıları burada birleştirilmiştir. Bu yazı 941 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 30 Mart 2013 Allaha ısmarladık
  • 10 Mart 2013 Anıtkabir'de Kral Abdullah'ın gözyaşı
  • 4 Mart 2013 Hocalı'da Ermeni ve Rus vahşeti
  • 25 Şubat 2013 Ah Enver Ağabey!
  • 24 Şubat 2013 Sinoplu gençleri kim tahrik etti?
  • 18 Şubat 2013 Kemalizmin millet anlayışında dinin yeri yoktur
  • 4 Şubat 2013 Türk Olmak Şereftir
  • 21 Ocak 2013 Nazım Hikmet'e niçin saygı duyayım? -ll-
  • 14 Ocak 2013 A. Menderes'e tekme tokat dayak, Apo'ya renkli televizyon
  • 13 Ocak 2013 Terör biter mi dersiniz?
  • 31 Aralık 2012 Soner Yalçına Açık Mektup
  • 25 Kasım 2012 Turan Yazgan Hoca da...
  • 23 Ekim 2012 Fazıl Say cayırtısı
  • 21 Ekim 2012 MHP Devlet Bahçeli'yle büyümüyor, büyümeyecek!
  • 8 Ekim 2012 Atsız Şaman mıydı?
  • 1 Ekim 2012 Balyoz davasının hakimi ben olsaydım...
  • 9 Haziran 2012 Abdurrahim Karakoç (1932-2012)
  • 9 Nisan 2012 Ordumuzu siyasete bulaştırmamak
  • 1 Nisan 2012 Türk Ocakları 100 yaşında
  • 5 Mart 2012 Hocalı mitinginde bir yanlışımız

  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,951 µs